Algemene verkoopvoorwaarden

Deze juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden regelen de relaties tussen:

De Gebruiker (zoals gedefinieerd in artikel 1 hieronder)

Ten eerste

En

Het bedrijf MVEGAS COMPANY, Simplified Joint Stock Company met een aandelenkapitaal van 1.000 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van PARIJS onder nummer 907 994 487, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 39 RUE STEPHENSON 75018 PARIJS

Aan de andere kant

Hierna individueel aangeduid als “de Partij” of “de Partijen”.

Preambule

De activiteit van MVEGAS COMPANY is de ontwikkeling en exploitatie van de elektronische website CIRCULAR CLOTHING PARIS (commerciële naam) toegankelijk op de URL-adressen: https://www.circularclothingparis.com https://www.circularclothingparis.fr https://www .circularclothing .fr (hierna de “Site”).

De Site is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor alle Gebruikers van het internetnetwerk, behoudens onderbreking, al dan niet gepland, door MVEGAS COMPANY of haar dienstverleners, voor de behoeften van het onderhoud en/of de beveiliging ervan of in gevallen van geweld.

MVEGAS COMPANY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de Site.

MVEGAS COMPANY garandeert niet dat de Site vrij zal zijn van afwijkingen, fouten of bugs, noch dat de Site zonder storingen of onderbrekingen zal werken. In dit opzicht kan zij vrijelijk en naar eigen goeddunken de periode van onbeschikbaarheid van de Site of de inhoud ervan bepalen.

MVEGAS COMPANY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen met gegevensoverdracht, verbinding of onbeschikbaarheid van het netwerk.

MVEGAS COMPANY behoudt zich het recht voor om de Site om technische of commerciële redenen te wijzigen. Wanneer deze wijzigingen de voorwaarden voor de dienstverlening niet op substantiële en negatieve wijze wijzigen, kan de Gebruiker op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan, maar wordt niet om aanvaarding ervan gevraagd.

 

Artikel 1. Definities

De Partijen komen overeen en aanvaarden dat de volgende termen, gebruikt met een hoofdletter, in het enkelvoud en/of meervoud, in de context van deze Algemene Voorwaarden de betekenis hebben die er hieronder aan wordt gegeven:

“Koper”: verwijst naar elke Gebruiker die een of meer Artikel(en) op de Site koopt

“Artikel”: verwijst naar alle mode- en/of mode- en schoonheidsproducten die op de Site te koop worden aangeboden.

“Bestelling”: verplichting om alle door de Koper geselecteerde Artikelen te kopen via de e-commercedienst van de Site.

“Contract”: verwijst naar deze Algemene Voorwaarden

“Informatie”: gegevens (persoonlijk, professioneel, informatie, enz.) die door een gebruiker online op de site zijn geplaatst;

“Account”: pagina gewijd aan een Gebruiker die op de Site is geregistreerd en die de door deze Gebruiker verstrekte Informatie bevat;

“Levering”: levering betekent de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit van de Artikel(en).

“MVEGAS COMPANY”: MVEGAS COMPANY, Simplified Joint Stock Company met een aandelenkapitaal van 1.000 euro, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van PARIJS onder nummer 907 994 487, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 39 RUE STEPHENSON 75018 PARIJS

“Winkelmandje”: het winkelmandje bevat een overzicht van de door de Gebruiker gekozen Artikelen, evenals de prijzen en de daaraan verbonden kosten

“Site”: website uitgegeven door MVEGAS COMPANY en toegankelijk op de adressen

https://www.circularclothingparis.com https://www.circularclothingparis.fr https://www.circularclothing.fr

“Gebruiker”: verwijst naar elke internetgebruiker die in welke hoedanigheid dan ook op de site surft (koper of niet, natuurlijke persoon die in zijn of haar persoonlijke naam of voor rekening van een rechtspersoon handelt, internetgebruiker die niet op de site is geregistreerd, enz.)

Artikel 2. Toepassingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden

2.1. Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden van de Site door de Gebruiker te definiëren.

2.2. Het feit dat een Gebruiker bij registratie op de Site het vakje “Ik ga akkoord met de wettelijke bepalingen en de algemene verkoopvoorwaarden” aanvinkt, betekent een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen hierin.

Deze aanvaarding wordt van kracht vanaf de eerste navigatie van de Gebruiker op de Site en is geldig voor de gehele duur van het Contract.

Als de Gebruiker weigert te voldoen aan een van de verplichtingen en voorwaarden vervat in deze Juridische Kennisgevingen en Algemene Verkoopvoorwaarden, moet hij de toegang tot en het gebruik van de Site weigeren.

2.3. Deze juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden vormen een contract tussen MVEGAS COMPANY en de gebruiker.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij over volledige rechtsbevoegdheid beschikt.

Deze juridische kennisgevingen en algemene verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten of regelingen, mondeling of schriftelijk, die daarmee verband houden.

Deze juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden prevaleren tussen MVEGAS COMPANY en de gebruiker boven elk ander contractueel of niet-contractueel document.

2.4. MVEGAS COMPANY behoudt zich het recht voor om deze juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht vanaf het plaatsen van de nieuwe versie van de juridische kennisgevingen en algemene verkoopvoorwaarden op de site.

De Gebruiker verbindt er zich daarom toe om regelmatig de Juridische Informatie en de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Site te raadplegen om kennis te nemen van de aangebrachte wijzigingen.

Op verzoek kan de Gebruiker op de hoogte worden gesteld van de gewijzigde Juridische Kennisgevingen en Algemene Verkoopvoorwaarden.

Het staat de gebruiker vrij om zich af te melden van de site als de gewijzigde juridische kennisgevingen en algemene verkoopvoorwaarden niet bij hem passen.

Indien dit niet het geval is, wordt hij geacht de nieuwe versie van de Juridische kennisgevingen en Algemene Verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

2.5. De toepasselijke juridische mededelingen en algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de bestelling.

2.6. De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de Juridische Informatie en de Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen en op te slaan.

Voordat hij de Bestelling bevestigt, moet hij deze aanvaarden door op het daartoe voorziene pictogram te klikken.

Artikel 3. Registratie op de site

3.1. Registratie op de Site is gratis en toegankelijk voor elke individuele Gebruiker van 18 jaar of ouder.

3.2. De Gebruiker kan zich op de Site registreren door de verplichte velden van het registratieformulier handmatig in te vullen, met behulp van volledige en nauwkeurige informatie;

3.3. Bij registratie op de site kan de gebruiker ervoor kiezen om het nieuws van MVEGAS COMPANY al dan niet te volgen door op het daarvoor bestemde vakje te klikken.

3.4. Bij registratie kiest de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord.

De Gebruiker verbindt zich ertoe zich niet te registreren onder een identificator die de rechten van een derde zou kunnen schenden (merk, bedrijfsnaam, commerciële naam, enz.).

De Gebruiker mag geen simplistisch wachtwoord gebruiken (bijvoorbeeld: 123456) en moet zijn wachtwoord regelmatig wijzigen om een ​​hoog beveiligingsniveau te garanderen.

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en de Gebruiker moet deze op een zodanige manier gebruiken dat de strikte vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

De geregistreerde gebruiker is de enige die toegang heeft tot de site met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Elk gebruik van de Site met behulp van hun identificatiegegevens en wachtwoord wordt geacht door de Gebruiker zelf te zijn gedaan.

In geval van gebruik door een derde van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, moet de Gebruiker MVEGAS COMPANY onmiddellijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres serviceclient@circularclothingparis.com of per post naar het adres 39 RUE STEPHENSON 75018 PARIS.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Site en alle acties die op de Site worden uitgevoerd met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, tenzij het gebruik van zijn account plaatsvond na uitschrijving, of na kennisgeving aan MVEGAS COMPANY van misbruik van zijn account.

Artikel 4. Gebruikersprofiel

De Gebruiker die de Site als Koper gebruikt, heeft de mogelijkheid om de verplichte en/of optionele Informatie in zijn Account in te vullen.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de op zijn Account gepubliceerde Informatie te wijzigen.

Artikel 5. Bescherming van persoonsgegevens

MVEGAS COMPANY bouwt vertrouwensrelaties op met haar Gebruikers, gebaseerd op de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers.

MVEGAS COMPANY verzamelt en gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als “Informatique et Libertés” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, bekend als “Informatique et Libertés”. "AVG".

Er wordt gespecificeerd dat de site wordt gehost door Shopify, dat MVEGAS COMPANY een online e-commerceplatform biedt dat de verkoop van producten en diensten mogelijk maakt en dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, de databasegegevens en de algemene Shopify-applicatie.

Alle informatie over gebruikers wordt rechtstreeks van hen verzameld bij het aanmaken van hun account.

De wettelijke basis voor het verzamelen van informatie en gegevens van gebruikers van de site is:
– Het legitieme belang van MVEGAS COMPANY bij het garanderen van de monitoring en het goede verloop van Orders.
– Het legitieme belang van MVEGAS COMPANY bij het verbeteren van de navigatie op de Site en het aanpassen van de functionaliteiten ervan.
– Toestemming van de gebruiker met betrekking tot commerciële prospectie en cookies.

Gebruikersinformatie en gegevens worden voornamelijk verwerkt voor:
– Sta hun navigatie op de site toe
– Zorgen voor de opvolging en het goede verloop van de Bestelling

En als alternatief,
– Voorkomen en bestrijden van fraude (hacking, antiwitwaspraktijken, enz.)
– Verbeter de navigatie op de site
– Voer optionele tevredenheidsonderzoeken uit over het gebruik van de site
– Statistieken uitvoeren over het gebruik van de tool en interne rapporten maken voor de managementteams van MVEGAS COMPANY

MVEGAS COMPANY kan het opgegeven e-mailadres gebruiken om promotionele e-mails te sturen over nieuwe producten, aanbiedingen of andere informatie die mogelijk interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker van de site.

MVEGAS COMPANY is de enige ontvanger van deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven aan commerciële of reclamespelers.

Het is echter mogelijk dat MVEGAS COMPANY deze gegevens moet doorgeven aan technische dienstverleners met het oog op de uitvoering van de Bestelling en de exploitatie van de Site.

Deze gegevens worden opgeslagen in Frankrijk.

MVEGAS COMPANY verbindt zich ertoe de privacy van de Gebruikers niet te schenden en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens te vrijwaren en in het bijzonder te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen, met inachtneming van de verplichtingen die op haar rusten in de zin van wet nr. 2004-575, bekend als Vertrouwen in de Digitale Economie.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat MVEGAS COMPANY gedurende de bovengenoemde periode alle documenten, informatie, gegevens en dossiers met betrekking tot haar activiteiten op de Site bewaart.

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van MVEGAS COMPANY de volgende rechten:
– Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering en volledigheid van Gebruikersgegevens
– Recht om de persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
– Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
– Recht op beperking van de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 18 AVG)
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
– Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
– Recht om het lot van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie MVEGAS COMPANY hun gegevens zal doorgeven (of niet) aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Als de Gebruiker wil weten hoe MVEGAS COMPANY zijn Informatie en gegevens gebruikt, vraagt ​​om deze te corrigeren of zich tegen de verwerking ervan te verzetten, kan de Gebruiker contact opnemen met MVEGAS door een e-mail te sturen naar het volgende adres serviceclient@circularclothingparis.com of per post op het adres 39 RUE STEPHENSON 75018 PARIJS.

In dit geval moet de Gebruiker de Informatie en gegevens aangeven die hij wil dat MVEGAS corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van informatie en gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die door de wet aan MVEGAS COMPANY zijn opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van MVEGAS COMPANY een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Artikel 6. Cookies

Om ervoor te zorgen dat de Gebruiker zich niet telkens opnieuw hoeft te identificeren wanneer hij de Site op dezelfde dag bezoekt, behalve tijdens de eerste toegang, maakt MVEGAS gebruik van sessiecookies.

Deze bestanden die op de computer worden geplaatst, maken het mogelijk de Gebruiker te identificeren tijdens elk van zijn verbindingen met de Site.

Om de site te verbeteren, maakt MVEGAS bovendien gebruik van cookies voor publieksmeting, zoals het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, de activiteit van bezoekers op de site en de frequentie van hun terugkeer met behulp van Google-services.

Met deze cookies kunnen alleen statistische onderzoeken worden uitgevoerd over het verkeer van bezoekers naar de site, waarvan de resultaten volledig anoniem zijn.

MVEGAS COMPANY kan ook cookies van derden gebruiken. Derden die gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot de gegevens die MVEGAS COMPANY in deze cookies van derden verzamelt, verbinden zich ertoe deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 en om de privacy van internetgebruikers.

De Gebruiker heeft toegang tot alle gegevens in de bestanden met betrekking tot de cookies die door MVEGAS COMPANY worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, door het verzoek per e-mail te sturen naar het adres serviceclient@ circularclothingparis.com of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: 39 RUE STEPHENSON 75018 PARIS

Over het algemeen kan elke Gebruiker zich, indien hij dat wenst, verzetten tegen het gebruik van cookies die door MVEGAS COMPANY worden gebruikt door de juiste instellingen van zijn browser te selecteren om cookies te deactiveren (het helpgedeelte van de gebruikte browser specificeert het te volgen pad).

Artikel 7. ARTIKELEN

De Artikelen die te koop worden aangeboden, zijn de Artikelen die op de Site verschijnen op de dag dat de Gebruiker de Site raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

MVEGAS COMPANY behoudt zich het recht voor om op elk moment elk Artikel dat op de Site aanwezig is, uit de verkoop te halen en/of om informatie die verband houdt met de Artikelen die op deze Site verschijnen, te vervangen of te wijzigen.

Indicaties met betrekking tot de beschikbaarheid van Artikelen worden automatisch realtime bijgewerkt. Een fout in de update, ongeacht de oorzaak, valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van MVEGAS COMPANY. Als zodanig kan MVEGAS COMPANY niet verantwoordelijk worden gehouden voor de annulering van een bestelling voor een artikel vanwege uitputting van de voorraden of onbeschikbaarheid van een artikel, na het plaatsen van de bestelling.

MVEGAS COMPANY besteedt de grootste zorg aan de presentatie en beschrijving van haar artikelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de informatie van de gebruiker. Het is echter mogelijk dat er fouten op de Site verschijnen, wat de Gebruiker erkent en aanvaardt.

Het is mogelijk dat de Koper na een Bestelling een onderdeel ontvangt dat eerder door iemand anders is geretourneerd. Er wordt gespecificeerd dat MVEGAS COMPANY alleen de retourzending accepteert van artikelen met labels, intact en ongedragen, waarbij deze twee voorwaarden worden gecontroleerd voordat de geretourneerde artikelen weer op voorraad worden geplaatst.​

Artikel 8. BESTELLINGEN

Het plaatsen van een bestelling op de site is onderworpen aan de naleving van de procedure die op de site is ingesteld, inclusief opeenvolgende stappen die leiden tot validatie van de bestelling. Het impliceert een betalingsverplichting.

De Gebruiker kan zoveel Artikelen selecteren als hij wil, die aan het winkelmandje worden toegevoegd (het “Winkelmandje”).

Omdat de verkoop van Artikelen op de Site uitsluitend is voorbehouden aan de detailhandel en aan particulieren, mag er geen enkele Bestelling worden geplaatst door professionele verkopers, alleen of in groepen, ongeacht de wijze waarop hun producten op de markt worden gebracht (marktplaatsen). , vooral fysieke winkels).

De Gebruiker erkent en aanvaardt daarom dat de Artikelen alleen kunnen worden gekocht in hoeveelheden die overeenkomen met de gemiddelde behoeften van een consument, zowel wat betreft het aantal bestelde Artikelen in een enkele Bestelling als het aantal individuele Bestellingen, met inachtneming van de gebruikelijke hoeveelheid van een consument. gemiddelde consument die voor hetzelfde product besteedt. MVEGAS COMPANY behoudt zich het recht voor om een ​​Bestelling te weigeren die duidelijk gevalideerd is door een professionele verkoper.

Het winkelmandje bevat een overzicht van de door de gebruiker gekozen artikelen, evenals de prijzen en de daaraan verbonden kosten. De Gebruiker kan de Winkelwagen vrij wijzigen voordat hij zijn Bestelling valideert.

Validatie van de Bestelling door de Gebruiker vormt de bevestiging door de Koper van de aanvaarding door de Koper van de Juridische mededelingen en de Algemene Verkoopvoorwaarden, de gekochte Artikelen, hun prijs en de daaraan verbonden kosten.

Na validatie van de betaling stuurt MVEGAS COMPANY de Koper een e-mail ter bevestiging van zijn Bestelling.

Elke Bestelling is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door MVEGAS COMPANY en wordt pas definitief bevestigd na ontvangst door de Koper van een e-mail waarin de verzending van het/de Artikel(en) wordt bevestigd. De Koper aanvaardt formeel het gebruik van e-mail ter bevestiging door MVEGAS COMPANY van de inhoud van zijn Bestelling.

De Koper kan de factuur met betrekking tot elke Bestelling verkrijgen door een e-mail te sturen met vermelding van het nummer van de betreffende Bestelling naar serviceclient@circularclothingparis.com als de Koper geen e-mail ontvangt na zijn Bestelling.

MVEGAS COMPANY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een invoerfout of het doorgeven van een invoerfout waardoor de ontvangst van de bevestigingsmail en/of de Artikelen niet mogelijk is.

Voor vragen met betrekking tot het volgen van een Bestelling moet de Koper contact opnemen met de klantenservice op het e-mailadres serviceclient@circularclothingparis.com

MVEGAS COMPANY behoudt zich het recht voor om op elk moment elk artikel dat op de site wordt weergegeven, in te trekken en de inhoud of informatie die op de site verschijnt, te vervangen of te wijzigen. Ondanks de inspanningen van MVEGAS COMPANY om aan de verwachtingen van haar Gebruikers te voldoen, kan het nodig zijn dat deze laatste de verwerking van een Bestelling weigert nadat hij de Koper de bevestigingsmail met een samenvatting van de Bestelling heeft gestuurd.

MVEGAS COMPANY kan niet verantwoordelijk worden gehouden jegens de Gebruiker of een derde partij voor de schadelijke gevolgen van het intrekken van een Artikel van de Site, of de vervanging of wijziging van enige inhoud of informatie die op deze Site verschijnt, of zelfs de weigering om een ​​Bestelling te verwerken na verzending van de bevestigingsmail met een samenvatting van de Bestelling.

MVEGAS COMPANY behoudt zich tevens het recht voor om een ​​Bestelling van een Koper met wie zij een geschil heeft over de betaling van een eerdere bestelling, te weigeren of te annuleren.

Artikel 9. PRIJS

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.

MVEGAS Company behoudt zich het recht voor om de prijzen van artikelen die op de site worden verkocht op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De prijs van de op de Site verkochte Artikelen die van toepassing is op de bestelling van de Koper, is de prijs die op de Site verschijnt op het moment van validatie en betaling van de bestelling door de Koper.

De prijs van de Artikelen is exclusief verzendkosten voor de Artikelen in de Bestelling of eventuele extra kosten die uiterlijk bij betaling van de Bestelling aan de Koper zullen worden aangegeven. De verzendkosten variëren afhankelijk van het afleveradres, het gewicht en het volume van de artikelen, en worden gespecificeerd wanneer de bestelling in het winkelmandje wordt geplaatst.

In geval van een bestelling naar een ander land dan het vasteland van Frankrijk, is de Koper de importeur van het/de betreffende product(en). Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. MVEGAS COMPANY is niet aansprakelijk voor deze rechten en bedragen, deze vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de Koper en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties in hun land.

Artikel 10. BETALINGSVOORWAARDEN

De Artikelen zijn contant betaalbaar bij het plaatsen van de Bestelling.

Betaling voor artikelen gebeurt met een creditcard (CB, Visa, MasterCard, American Express) of met een creditcard via het beveiligde Stripe-portaal, of via Paypal.

  • Paypal (Europe) S.à.rl et Cie is een Luxemburgse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd bij de Luxemburgse RCS onder nummer B118349, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 22-24, Boulevard Royal – L-2449 Luxemburg. Voor alle informatie kan de Gebruiker de volgende website raadplegen: https://www.paypal.com.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat de mededeling van zijn bankkaartnummer aan MVEGAS COMPANY de machtiging inhoudt om zijn bankrekening te debiteren tot de prijs van de Artikelen zoals aangegeven bij de bevestiging van de Bestelling. Indien van toepassing wordt door MVEGAS COMPANY een kennisgeving van annulering van de bestelling wegens niet-betaling naar de Koper gestuurd op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven bij registratie op de Site.

De door MVEGAS COMPANY geregistreerde en bijgehouden gegevens vormen het bewijs van de Bestelling en alle verkopen in het verleden. De door Stripe of Paypal geregistreerde gegevens vormen het bewijs van elke financiële transactie tussen de Koper en MVEGAS COMPANY.

Artikel 11. LEVERINGEN

Levering betekent de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit van het/de Artikel(en) (de “Levering”).

Het risico van verlies of beschadiging van de Artikel(en) gaat over op Koper op het moment van Levering.

Bij het valideren van zijn Bestelling krijgt de Koper verschillende leveringsopties aangeboden, afhankelijk van het land van bestemming van de Bestelling, namelijk:

  • levering aan huis door Colissimo-diensten
  • levering aan het postkantoor, afhaalrelais en afhaalstationkluisjes door Colissimo-services
  • levering op een afhaalpunt door Mondial Relay services

De bezorging

De leveringskosten die van toepassing zijn op de Bestelling worden bepaald op basis van de locatie en leveringsmethode die de Koper heeft gekozen op het moment van validatie van zijn Bestelling.

De Koper ontvangt via de e-mail waarin de verzending van zijn Bestelling wordt bevestigd, het trackingnummer dat aan het pakket is toegewezen, zodat hij het leveringsproces van zijn Bestelling kan volgen.

Levering vindt plaats op het door Koper opgegeven afleveradres, waarbij wordt vermeld dat dit het woonadres van Koper of van een natuurlijke of rechtspersoon van zijn keuze moet zijn. Het is aan de Koper om de exacte en volledige gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede levering van zijn Bestelling en voor een perfecte Levering (zoals met name: huisnummer, gebouwnummer, trapnummer, toegangscodes, namen en/of intercom cijfers, enz.).

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Bestelling door de vervoerder aan de Koper ter beschikking is gesteld. Het door de vervoerder gehanteerde controlesysteem is bindend.

Indien het onmogelijk is om de Levering uit te voeren vanwege een onjuist afleveradres, kan er geen herverzending plaatsvinden en wordt de Koper binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling door MVEGAS COMPANY terugbetaald via de bij de bestelling gebruikte betaalmethode.

MVEGAS COMPANY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging in de levering die niet haar schuld is of gerechtvaardigd is door een geval van overmacht.

Indien de Levertijd wordt overschreden, kan de Koper schrijven naar serviceclient@circularclothingparis.com om de status van de Levering op te vragen en een redelijke extra Levertijd overeen te komen.

Indien de Koper zijn Bestelling aan het einde van deze nieuwe redelijke leveringstermijn niet heeft ontvangen, kan hij de verkoop opzeggen door te schrijven naar serviceclient@circularclothingparis.com en binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen de terugbetaling van alle betaalde bedragen verkrijgen. op het moment van de Bestelling, via de tijdens de Bestelling gebruikte betaalmethode.

Artikel 12. RETOUREN EN TERUGBETALINGEN

Elke niet-professionele consument beschikt over een herroepingsrecht, zonder opgave van redenen of boetes.

De Koper beschikt over een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag na Levering om aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. Na de genoemde periode van 14 (veertien) dagen is de Bestelling definitief en definitief en is retournering niet meer mogelijk.

Indien deze termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Koper deelt zijn besluit tot herroeping mee door een e-mail te sturen naar het adres Retour@circularclothingparis.com waarin de Koper zijn naam, voornaam, bestelnummer en referenties vermeldt van het/de Artikel(en) dat hij wil retourneren. .

In ieder geval moeten de Artikel(en) worden geretourneerd in de originele verpakking, nieuw en ongedragen, ongewassen en met intacte en aangehechte labels.

De kosten voor het retourneren van het artikel zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper.

Afhankelijk van het land waar de Bestelling wordt afgeleverd, heeft de Koper verschillende mogelijkheden om te retourneren:

Retourneren door vervoerders Colissimo en Mondial Relay via prepaid label binnen 14 dagen

Na ontvangst van het retourverzoek van de Koper op het adres Retour@circularclothingparis.com, stuurt MVEGAS COMPANY de Koper een gefrankeerd retourlabel en een retourbon.

De Koper vult het retourformulier in en voegt het retourformulier bij de te retourneren Artikel(en) in de originele verpakking.

De Koper plakt het gefrankeerde retourlabel op zijn pakket en verzendt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het gefrankeerde retourlabel.

De bezorg- en retourkosten worden in mindering gebracht op het bedrag van de terugbetaalde bestelling.

De Europese landen waarop de retourservice per prepaid-label betrekking heeft (Colissimo of Mondial Relay, afhankelijk van de gekozen bezorgmethode bij het bestellen) zijn: Europees Frankrijk (incl. Corsica), België, Luxemburg, Nederland, Spanje, Portugal, Zwitserland, Duitsland, Italië , Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Estland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Finland, Griekenland, Malta, Roemenië, DOM TOM (alleen Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Martinique, Réunion , Guyana, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon) 

Retourzending via een derde partij zonder vooraf betaald label binnen 14 dagen

Europese landen die niet onder de retourservice voor prepaid-labels vallen , zijn: Denemarken, Letland, Zweden, Bulgarije, Cyprus, IJsland, Noorwegen, DOM TOM (alleen Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Wallis- en Futuna-eilanden, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden).

Voor deze lijst met landen zijn de beheer- en retourkosten uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper en variëren afhankelijk van het land. Het retourneren gebeurt op risico van de Koper via de vervoerder van zijn keuze.

Na ontvangst van het retourverzoek van de Koper op het adres Retour@circularclothingparis.com , stuurt MVEGAS COMPANY de Koper een retourbon.

De Koper vult het retourformulier in en voegt het retourformulier bij de te retourneren Artikel(en) in de originele verpakking.

De Koper verzendt deze uiterlijk 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping.

Terugbetaling van retourzendingen vindt plaats op voorwaarde dat MVEGAS COMPANY de oorspronkelijk geleverde Artikelen heeft kunnen terughalen.

Zodra de verificatie van de geretourneerde Artikelen is uitgevoerd, verbindt MVEGAS COMPANY zich ertoe de Koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de datum van ontvangst van het retourpakket terug te betalen, met hetzelfde betaalmiddel. dat werd gebruikt om de Bestelling te betalen.

Vergoedingen worden gedaan in Euro. Eventuele extra kosten in verband met eventuele kosten voor het omrekenen van vreemde valuta zijn voor rekening van de Koper.

Deze retour- en terugbetalingsprocedure is exclusief voor elke omruiling.

Artikel 10. WETTELIJKE GARANTIES

Artikel is niet in overeenstemming met de Bestelling of vertoont een schijnbaar gebrek

De aanwezigheid van een schijnbaar gebrek aan een Artikel moet aanleiding geven tot een klacht per e-mail (serviceclient@circularclothingparis.com). Elke klacht moet het betreffende gebrek verklaren. Anders is geen enkele klacht ontvankelijk en is retourneren of ruilen niet mogelijk.

Het Artikel moet in de originele verpakking, met de referenties van de oorspronkelijke Bestelling en een kopie van de klacht, worden teruggestuurd naar het hoofdkantoor van MVEGAS COMPANY, na verzending van een e-mail waarin het kennelijke defect van het artikel wordt gemeld. .

Gevallen van kennelijk gebrek geven, afhankelijk van de inhoud van de klacht van de Koper, aanleiding tot het opmaken van een creditnota ten gunste van de Koper, dan wel tot de vervanging van het Artikel, dan wel tot de volledige terugbetaling van het artikel. 14 (veertien) dagen. Bij het niet naleven van de retourprocedure is omruilen, terugbetalen of crediteren niet mogelijk.

Bovendien garandeert MVEGAS COMPANY consumenten tegen gebrek aan conformiteit (artikelen L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet) en verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) voor de Artikelen die op de Site te koop zijn binnen de volgende voorwaarden:

Niet-naleving

De koper:

  • beschikt over een periode van 2 (twee) jaar vanaf de levering van het Artikel om op te treden in geval van gebrek aan overeenstemming van het Artikel;
  • is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de 6 (zes) maanden na levering van het Artikel; En
  • kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet.

Verborgen gebreken

De Koper kan gebruik maken van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed, in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in het geval dat een verborgen gebrek, dat voorafging aan de verkoop en inherent is aan het verkochte goed, dit Artikel ongeschikt voor gebruik of vermindert dit gebruik zodanig dat Koper het niet zou hebben verkregen, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest.

Het verborgen gebrek moet een gebrek zijn dat iets, zelfs gebruikt, niet mag vertonen. De garantie voor verborgen gebreken kan dus niet worden behouden als het defect alleen het gevolg is van normale slijtage van het artikel of langdurig gebruik ervan, of zelfs als het defect voortkomt uit oneigenlijk gebruik van het artikel.

De wettelijke garantie voor verborgen gebreken staat de Koper toe, binnen 2 (twee) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek, ofwel het Artikel te behouden en een prijsvermindering aan te vragen, ofwel het Artikel terug te sturen en terugbetaling van de betaalde prijs te vragen, in overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De aansprakelijkheid van MVEGAS COMPANY met betrekking tot elk Artikel gekocht op de Site is strikt beperkt tot de aankoopprijs van laatstgenoemde.

De documenten, beschrijvingen en informatie met betrekking tot de Artikelen die op de Site verschijnen, worden niet gedekt door enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van de garanties waarin de wet voorziet.

MVEGAS COMPANY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot de Site of het gebruik van de Site en/of de informatie ervan, met inbegrip van de ontoegankelijkheid, het verlies van gegevens, beschadiging, vernietiging of virussen die de computer van de Gebruiker zouden kunnen aantasten. apparatuur en/of de aanwezigheid van virussen op de Site.

MVEGAS COMPANY streeft ernaar betrouwbare inhoud op de Site aan te bieden, maar ondanks al haar inspanningen garandeert MVEGAS COMPANY niet dat de Site vrij is van onnauwkeurigheden of weglatingen en MVEGAS COMPANY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en diensten. .

MVEGAS COMPANY biedt geen garantie met betrekking tot enige schade die kan worden veroorzaakt door de overdracht van een computervirus, worm, tijdbom, Trojaans paard, cancelbot, logische bom of enige andere vorm van programmeerroutine die is ontworpen om de functionaliteit van een computer of interfereren met de goede werking daarvan, inclusief elke overdracht die voortvloeit uit het downloaden van inhoud die door de Gebruiker is gemaakt, software die door de Gebruiker wordt gebruikt om de inhoud te downloaden, de Site of de server die toegang daartoe mogelijk maakt. In dit verband erkent de Gebruiker dat het zijn verantwoordelijkheid is om geschikte antivirus- en beveiligingssoftware op zijn computerhardware en elk ander apparaat te installeren om deze te beschermen tegen eventuele bugs, virussen of andere programmeerroutines van deze orde die schadelijk blijken te zijn.

De Gebruiker erkent dat hij alle risico's op zich neemt die verband houden met de gedownloade of anderszins verkregen inhoud via het gebruik van de Site en gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade aan zijn computersysteem of voor enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze inhoud.


Overmacht

In geval van overmacht die de uitvoering van deze Juridische mededelingen en Algemene Verkoopvoorwaarden verhindert, informeert MVEGAS COMPANY de Gebruiker binnen vijftien (15) dagen vanaf het optreden van deze gebeurtenis, per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. van ontvangst. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht of een toevallige gebeurtenis, naast de gevallen die gewoonlijk worden weerhouden door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen, totale of gedeeltelijke stakingen, uitsluitingen, rellen, boycots of andere acties van industriële aard of commerciële geschillen. activiteiten, burgerlijke onrust, opstand, oorlog, terreurdaad, slecht weer, epidemie, blokkering van transportmiddelen of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheidsbeperkingen of wettelijke, wettelijke of regelgevende wijzigingen in vormen van marketing, computerstoringen, blokkering van telecommunicatie, inclusief bekabelde of draadloze telecommunicatienetwerken, en elk ander geval waarover de partijen geen controle hebben en dat de normale uitvoering van de contractuele relatie verhindert. Alle verplichtingen van partijen worden opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, zonder schadevergoeding. Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, kan de betreffende transactie op verzoek van MVEGAS COMPANY of de Koper worden beëindigd zonder schadevergoeding van beide kanten. Het uitblijven van betaling door de Koper kan niet gerechtvaardigd worden door een geval van overmacht.

Artikel 12. KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen, voor het volgen van bestellingen of om een ​​beroep te doen op de garantie, moet de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice op het volgende e-mailadres: serviceclient@circularclothingparis.com

Artikel 13. COMMERCIËLE AANBIEDINGEN EN NIEUWSBRIEF

MVEGAS COMPANY kan Gebruikers informatie sturen met betrekking tot de Artikelen en commerciële aanbiedingen per post, e-mail of via alle webruimtes van MVEGAS COMPANY op sociale netwerken, onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding.

De Gebruiker heeft op elk moment het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen deze commerciële prospectiemailings:

Hetzij per e-mail serviceclient@circularclothingparis.com of op het volgende adres: 39 rue Stephenson 75018 PARIJS

Ofwel door u af te melden van de pagina door de link naar de digitale communicatie-inhoud te volgen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom, domeinnaam en website

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina's, gegevens en elk ander bestanddeel van de site www.circularclothingparis.com , door welk proces of medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVEGAS COMPANY, is verboden (op de met uitzondering van kopieën voor privégebruik en kopieën gemaakt voor de behoeften van de pers) en vormt een inbreuk die bestraft kan worden door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en die voor de auteur waarschijnlijk civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 15. Gedeeltelijke nietigheid en niet-afstand

Indien een of meer bepalingen van dit Contract ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

Geen enkele tolerantie, passiviteit of inertie van de kant van MVEGAS COMPANY mag worden geïnterpreteerd als een afstand doen van haar rechten onder de voorwaarden van het Contract.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde jurisdictie

De geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het Contract en de mogelijke gevolgen ervan worden beheerst door het Franse recht en in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd.

Het Contract is opgesteld in het Frans. In geval van vertaling in één of meerdere talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn.

De beslechting van elk geschil of meningsverschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van het Contract en de mogelijke gevolgen ervan zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van PARIJS, zelfs in geval van een kort geding. incidentele verzoeken, garantieclaims of meerdere gedaagden.